• Snelle verzending
 • Ruim 10 jaar ervaring
 • Uitsluitend duurzame en hoogwaardige producten
 • Gemiddelde beoordeling: 8.9
 • Algemene Voorwaarden

  ARTIKEL 1. DEFINITIES
  Verkoper: Woodstories. Hortensialaan 7. 1943BG Beverwijk. KVK 68605021
  Koper: Degene die met verkoper een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst of onderhoudsovereenkomst sluit.
  Vloer bedekkend materiaal: Parket en/of andere soortgelijke houten vloeren, laminaat- en PVC vloeren en tapijt.

  ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper.
  ARTIKEL 3. DOOR VERKOPER UITGEBRACHTE OFFERTES EN ORDERS
  3.1 Alle offertes van verkoper hebben een geldigheidsduur van één maand na dagtekening en verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling en/of opdracht door verkoper. Verkoper is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling en/of opdracht niet wordt geaccepteerd, dient verkoper dit mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling en/of opdracht.
  ARTIKEL 4. PRIJZEN & BETALINGEN
  4.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW voor particulieren. Voor zakelijke afnemers worden de prijzen exclusief BTW gegeven.
  4.2 Bij het sluiten van een overeenkomst tot onderhoud aan of leggen van uw vloer, dient 50% van het transactiebedrag vooruit te worden betaald. Het restant dient te worden betaald nadat werkzaamheden gereed zijn. Dit kan bij oplevering van werkzaamheden door het afgeven van een éénmalige machtiging of per bank met een betalingstermijn van vijf werkdagen na oplevering.
  4.3 Prijzen zijn gebaseerd op een geheel ontruimde vertrekken, grote moeilijk verplaatsbare stukken kunnen in overleg tegen meerprijs door ons worden verplaatst.
  4.4 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 50% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

  ARTIKEL 5. TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST
  5.1 De koopovereenkomst komt tot stand doordat koper aan verkoper te kennen geeft akkoord te gaan met de mondeling dan wel schriftelijk uitgebrachte offerte.

  ARTIKEL 6. KLEUR- EN STRUCTUURAFWIJKING
  6.1 In de koopovereenkomst wordt de (hout)soort, de kleur en de dikte vermeld van het vloer bedekkend materiaal. Verkoper wijst erop dat het hout een natuurproduct is, hetgeen in de structuur en kleur tot uitdrukking kan komen.
  6.2 Getoonde kleurstalen geven geen garantie over het eindresultaat van de te behandelen vloer, kleurstalen geven een benadering van het eindresultaat. Afhankelijk van de structuur van het hout, wordt het pigment opgenomen en kan het eindresultaat afwijken van de kleurstaal aangezien dit hout niet van de te bewerken vloer komt. Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor dergelijke kleurverschillen.

  ARTIKEL 7. AANNEMING OPDRACHT
  7.1 De in de overeenkomst genoemde levertijd is tevens het tijdstip waarop met de werkzaamheden wordt begonnen.
  7.2 Verkoper is niet verplicht met de werkzaamheden te beginnen, dan nadat hem is gebleken dat de te bewerken vloer c.q. ruimte in een zodanige staat verkeerd en van zodanig constructie is, dat van het werk een goed resultaat kan worden verwacht.
  7.3 Verkoper behoudt zich het recht werkzaamheden te weigeren zowel voor aanname opdracht als tevens na aanname van opdracht, mits hiervoor een gegronde reden wordt aangedragen.

  ARTIKEL 8. UITVOERING WERKZAAMHEDEN
  8.1 Koper dient er zorg voor te dragen dat de ruimte waar de werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden, droog, leeg, bezemschoon en afgesloten is.
  8.2 Koper dient er zorg voor te dragen dat de te bewerken ruimtes tot in ieder geval 20°C verwarmd kunnen worden. Ook dient er een deugdelijke stroomvoorziening aanwezig te zijn in de te bewerken ruimtes, van ten minste drie maal 16 ampère. Daarnaast dient er in de te bewerken ruimtes voldoende stroompunten aanwezig te zijn.
  8.3 Kosten voor het benodigde stroomverbruik evenals de kosten voor noodzakelijke verwarming van de ruimte, komen voor rekening van de koper.
  8.4 Verkoper is gerechtigd een toeslag te berekenen bij bovenmatige slijtage, vervorming of vernageling van de te bewerken vloer.
  8.5 Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor veranderingen dan wel schade welke na het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zijn ontstaan, door de aanwezigheid van een niet deugdelijk product of wijze van verwerking. Bijvoorbeeld bladders, loszittende en/of bewegende delen en vervorming van delen (verborgen gebreken).
  8.6 Het lakken, waxen of oliën van een vloer kan alleen met succes plaatsvinden in een stofvrije ruimte. Een 100% stofvrije ruimte bestaat echter niet en zodoende kan het altijd voorkomen, dat ondanks de groots mogelijke zorgvuldigheid die van de zijde van verkoper wordt betracht, zich niettemin kleine stofdeeltjes in de lak, wax of olie vastzetten. Dit euvel is inherent aan het lakken, waxen of oliën van vloeren.
  8.7 De ondervloer voor het leggen van het parket dient te voldoen aan de legvoorwaarden van het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Koper is zelf verantwoordelijk voor een geschikte ondervloer.

  ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  9.1 Tot het moment dat volledige betaling door de koper is gedaan, blijft al het geleverde vloer bedekkend materiaal eigendom van verkoper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.

  ARTIKEL 10. EXTRA KOSTEN KOPER
  10.1 Extra kosten worden bij dekoper in rekening gebracht in het navolgende geval: Op het moment dat de aflevering plaatsvindt is koper niet in de gelegenheid het vloer bedekkende materiaal in ontvangst te nemen. Indien om die reden verkoper opnieuw langs moet komen worden transportkosten in rekening gebracht. Kosten per km zijn € 1,- vanaf vestiging verkoper tot afleveradres met een maximum van € 250,-.

  ARTIKEL 11. AANSPRAKLIJKHEID VERKOPER
  11.1 Verkoper is naast wettelijke aansprakelijkheid, ook aansprakelijk voor de aantoonbare financiële schade, die de koper lijdt omdat verkoper zijn verplichtingen niet of niet juist is nagekomen.
  11.2 Is er, nadat het vloerbedekkend materiaal door of namens koper is aangebracht, sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verkoper, welke tekortkoming ook niet eerder had kunnen worden vastgesteld, dan is door verkoper te betalen schade beperkt tot ten hoogste het opnieuw leveren van vloerbedekkend materiaal en daarbij gebruikte hulpmaterialen. Houten vloerdelen kunnen, hoe zorgvuldig geschaafd en afgewerkt, splinters en bladders bevatten, waaraan koper zich, bij het uitpakken van de pakketten, kan verwonden. Koper dient daarom zelf de nodige maatregelen te treffen dergelijke verwondingen te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld al door bij het uitpakken van de pakketten degelijke werkhandschoenen te dragen.
  11.3 Door verkoper word op geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, indien blijkt dat de verstrekte instructie met betrekking tot het aanbrengen en/of afwerken van het vloer bedekkend materiaal niet juist heeft opgevolgd.

  ARTIKEL 12. ADRESWIJZIGING
  12.1 Indien koper, nadat de koopovereenkomst is afgesloten, verhuist dient hij de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de koper verzuimt is koper voor de gevolgen van het verzuim aansprakelijk.

  ARTIKEL 13. ANNULEREN OF UITSTEL
  13.1 Bij het wijzigen van aanvangsdatum van een overeenkomst binnen 7 dagen voor geplande uitvoerdatum van werkzaamheden, is verkoper genoodzaakt, indien er geen vervangende werkzaamheden kunnen worden ingepland en dus de verkoper kosten maakt, deze kosten in rekening te brengen bij de koper tegen een vergoeding van € 250,- per dag per gereserveerde parketteur dat de uitvoerdatum wordt uitgesteld.
  13.2 Uiterlijk 6 weken voor de geplande afleverdatum kan de koper de met de verkoper gesloten overeenkomst ontbinden op gronden die koper, als hij dat wil niet wil, niet aan verkoper bekend hoeft te maken. Omdat de verkoper op dat moment al kosten heeft gemaakt is het onder die omstandigheden redelijk dat de koper die kosten aan de verkoper vergoedt. De vergoeding bedraagt 20% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag mits het een speciaal geleverde of geproduceerde levering betreft.
  13.3 Indien het een speciaal geproduceerde of bestelde order betreft, dient het materiaal betaald en afgenomen te worden, wanneer annulering van de order door verkoper bij leverancier niet mogelijk is.

  ARTIKEL 14. WEBSHOP BESTELLINGEN
  14.1 Op alle webshop bestellingen is de Wet Koop op Afstand van toepassing.
  14.2 Volgens de Wet Koop op Afstand heeft de koper 14 dagen zichttermijn om de koopovereenkomst te herroepen. De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling. Koper kan binnen de termijn van 14 dagen de bestelling zonder opgaaf van reden retourneren. Koper dient de verkoper te informeren dat de bestelling retour komt, binnen de zichttermijn. Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking te worden geretourneerd.
  14.3 Verkoper streeft ernaar om een bestelling binnen 48 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Indien het afleveren van de bestelling, hetzij door (tijdelijk) niet op voorraad, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling slechts gedeeltelijk afgeleverd kan worden, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk zeven dagen na het plaatsen van de bestelling bericht.
  14.4 Indien bestellingen niet binnen 30 dagen na het plaatsen van de opdracht ontvangen kunnen worden, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  14.5 Bevestigde levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  14.6 Retour gezonden producten worden pas gecrediteerd zodra deze in onbeschadigde en ongebruikte staat terug zijn in ons magazijn.
  14.7 Extra kosten kunnen in rekening worden gebracht wanneer door een fout van de koper producten retour komen. De koper is zelf verantwoordelijk voor eventuele verzendkosten hiervan.

  ARTIKEL 15. GARANTIE
  15.1 Koper is verplicht het geleverde materiaal grondig te inspecteren op materiaalfouten en doet er verstandig aan om bij twijfel verkoper direct te informeren. Bij geconstateerde gebreken dient de koper de verkoper binnen 8 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen. Wanneer de gebreken pas zichtbaar word na het leggen dan dient de koper wederom binnen 8 dagen de koper op de hoogte te stellen van de gebreken.
  15.2 Voor zover door verkoper afgeleverde vloer bedekkend materiaal dat nog niet is gelegd, materiaalfouten vertoont, dan zal verkoper dit gratis vervangen binnen 3 weken nadat de koper hem hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. Bij aflevering van het vervangende materiaal dient de koper het materiaal waarop de klacht betrekking had, weer beschikbaar te stellen.
  15.3 Als vloer bedekkend materiaal, nadat het door koper gelegd is, materiaalfouten zou vertonen is dat naar ervaringsgegevens meestal enige maanden na het leggen. Daarom wordt door verkoper op gelegd vloer bedekkend materiaal een garantie verstrekt van 1 jaar tegen optredende materiaalfouten.
  15.4 De geconstateerde materiaalfouten worden naar inzien van de verkoper verholpen. Dit kan betekenen dat de vloer deels wordt vervangen, door betaling van een schadevergoeding door vervangen van de gehele vloer of door de vloer te verwijderen.
  15.5 Door verkoper gelegde vloeren worden uitsluitend, en wel gedurende 1 jaar na het leggen, gegarandeerd tegen materiaal en leggebreken. Materiaal en legfouten manifesteren zich vrijwel zeker binnen een jaar. De verkoper wordt in dit geval in gelegenheid gesteld de gebreken kosteloos te verhelpen.
  15.6 Indien afwijking van kleur en/of kwaliteit van te voren vast te stellen was, bij koper bekend was, en toch verwerkt wordt, is garantie of restitutie niet mogelijk.

  ARTIKEL 16. BESTELLINGEN & COMMUNICATIE
  16.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper, is verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van verkoper.

  ARTIKEL 17. OVERMACHT
  17.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  17.2 Verkoper is verplicht koper tijdig schriftelijk in te lichten in het geval van overmacht, waarbij de reden van overmacht vermeld dient te worden. Bij blijvende overmacht heet de verkoper recht om de overeenkomst te ontbinden.

  ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTER
  18.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  ARTIKEL 19. DIVERSEN
  19.1 Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) en/of uitvoerende opdrachten gebruik te maken van derden, zonder kennisgeving voorafgaand aan de koper.
  19.2 Bij webshop bestellingen is verkoper op geen enkele wijze betrokken bij de verwerking van de geleverde goederen, verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door verwerking van de koper.
  19.3 De door verkoper geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.

  ARTIKEL 20. VRAGEN & OPMERKINGEN
  Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@woodstories.nl
  Verkoper is niet aansprakelijk voor typefouten, incorrecte prijzen en andere fouten en behoudt zich het recht voor om orders op basis van dit soort fouten niet te verwerken.

   

  Gratis persoonlijk advies op maat?